Slider
保有車両
 • 大型貨物ウィング  9台
 • 大型貨物平ボディー  4台
 • フルトレーラー   1台
 • セミトレーラー   2台
 • 塵芥車     6台
 • 普通貨物4tウィング 1台
 • 普通貨物4tゲート車 2台
 • 普通貨物4t平ボディー 3台
 • 普通貨物2tゲート車 1台
 • 普通貨物2t平ボディー 2台
 • アームローダー4t  1台
 • トレーラーシャーシ  5台
 • 合計 37台